Email Facebook Twitter LinkedIn
×ECR Party
The Conservative
ECR Party
TheConservative.onlineTwitterFacebookInstagramYouTubeEmailECR Party’s multilingual hub for Centre-Right ideas and commentary
SwedishSwedishEnglishBulgarianCroatianCzechItalianMacedonianPolishRomanianSpanish
The Conservative
Nyheter & Kommentarer   |    TV   |    Print   |    Kolumnister

Kristendom

En ärkebiskop med Jesus och missionen i centrum

Uppsala domkyrka. Ärkebiskopens kyrka. Foto: Wikipedia.

Den nya ärkebiskopen som kommer att väljs i Svenska kyrkan behöver ha missionsbefallningen som de mest prioriterade uppgiften. Och skapar en kyrka som möter det svenska folkets andliga behov. ...

Under lång tid har kyrkan kritiserats för att den blivit alltför färgad av ideologiska strömningar. Att Sverigedemokraterna tillhör dem som riktat kritik mot Svenska kyrkans politiska majoritet för dess prioriteringar, inriktning och teologiska förhållningssätt har förmodligen inte undgått många. 

Men det finns en tid för allt. Ärkebiskopen har annonserat att hon ämnar avgå vilket inleder arbetet med val av ny företrädare i ämbetet. En nyanserad bedömning är något som det hittillsvarande ledarskapet förtjänar. Det ärkebiskopen bidragit med i sin roll som varit positivt vill vi ändock rikta vårt varma tack till henne för.

Att leda Svenska kyrkan med dess förutsättningar i den samtid vi lever i är alldeles uppenbart en mycket utmanande uppgift. Behovet av debatt om kyrkans ledarskap och inriktning är därför stort.

Ha kraften att förkunna den kristna tron

Svenska kyrkan har i vissa hänseenden fantastiskt goda förutsättningar som många andra samfund bara skulle kunna drömma om. Det handlar förstås om tillgångar och intäkter. Samtidigt har samfundet å andra sidan mycket stora utmaningar och därför stora behov av utveckling. Även det handlar om dess tillgångar och intäkter. 

En ny ärkebiskop behöver både förstå situationen och se möjligheterna och fokusera på rätt saker. Oavsett vem som än ges i uppdrag att bli ärkebiskop finns särskilt viktiga saker som behöver adresseras. För att förenkla det något vill vi peka ut kyrkans medlemsbas och dess ekonomi som grunden för dess långsiktiga existens. Ett samhälle bygger alltid på värderingar grundade i etik – det svenska samhället på kristen tro. Ärkebiskopen måste ha mod, vishet och kraft att förkunna värdet i detta.

De årliga utträdesvolymerna bevisar att kyrkan inte längre upplevs vara relevant för många i Sverige.

Hitta tillbaka till rötterna

Det har många olika delförklaringar men vi tror att en särskilt viktig förändring som behöver ske är att kyrkan återgår till dess rötter i den kristna tron grundat i evangeliet. Kyrkans standardkälla för svar ska alltid vara Bibeln och det måste ersätta ett sökande efter svar på trosfrågor i dagsaktuella ideologiska ställningstaganden.

Detta är sannolikt den viktigaste frågan för att kyrkan ska vara trovärdig inför alla de människor som söker sig till kyrkan för att få svar på sina trosfrågor. En besökare som inte får höra evangeliet om Jesus ur Guds ord utan istället får lyssna till ideologiskt färgade predikningar upplever sannolikt att kyrkan varken är relevant eller trovärdig. De personerna upplever att de lika gärna kan gå på ett partipolitiskt möte eller föreläsning en veckokväll istället.

Den ideologiska partipolitiken för klimatet, jämställdhet och integration är också viktig att föra debatt om men den debatten hör hemma i de lokala, nationella och internationella parlamenten – inte i Svenska kyrkan. En ny ärkebiskop måste därför driva på för en omdaning av kommunikation och verksamhet i strikt teologisk riktning.

Mission överordnat allt värdsligt

Vidare behöver verksamhetens ekonomiska struktur utvecklas så att det finns en trygg grund som kompletterar det just nu vikande antalet medlemmar. Det vikande underlaget medlemmar får dock inte ses som en naturlag som inte går att göra någonting åt. Missionsbefallningen i Bibeln gör tydligt för oss ett uppenbart svar på frågan – “Gå därför ut och göra alla folk till lärjungar” (Matteusevangeliet 28:19) – detta borde rimligen också gälla det svenska folket. Svenska kyrkans viktigaste uppgift är med andra ord att hjälpa människor att landa rätt sina trosfrågor, komma till frälsning och växa i en process av omvändelse till en fördjupad relation med Gud.

Detta borde vara helt överordnat allt annat världsligt. Tack och lov har Svenska kyrkan redan idag en egen inomkyrklig missionsrörelse i form av Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS). De har många positiva exempel på området och Svenska kyrkan behöver ta utgångspunkt från erfarenheter om vad som verkligen fungerar, både inom EFS och liknande kristna missionsorganisationer och aktivt utveckla samarbetet med dessa.

Den nya ärkebiskopen behöver förvalta och förädla den traditionella kyrkan utifrån trons kärna genom att sätta Jesus i centrum och ha missionsbefallningen som de mest prioriterade utgångspunkterna för allt arbete som Svenska kyrkans verksamheter utgör. Vi vill att den som tillträder, är någon som kan erbjuda människor en trovärdig samlingsplats inför Gud, från den mest utslagna sargade som inte har något alls, till den mest välbärgade som har allt. En kyrka som möter hela det svenska folkets andliga behov.

Relaterat